Regulamin

REGULAMIN
SERWISU MEDIPRINTIC

Serwis internetowy, Serwis – serwis internetowy dostępny w Sieci Internet pod adresem głównym (…), umożliwiający dostęp do Usług; Strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego poświęcona jego działalności gospodarczej oraz wydarzeniom z nią związanym, umożliwiająca Usługodawcy publikowanie tekstów oraz innych materiałów, w tym prezentowania produktów, a Użytkownikom zapoznawanie się z tekstami oraz innymi materiałami zamieszczonymi w Serwisie.

Formularz Kontaktowy – formularz, za pomocą którego Użytkownicy Serwisu internetowego zamieszczają zapytania związane z produktami zamieszczonymi na stronie internetowej.

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest [direct link]
Regulamin – niniejszy Regulamin realizacji Umów i świadczenia Usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204); określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, wskazujących na poszczególne jego części. 

Usługodawca – MEDIPRINTIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piotra Bardowskiego 4, Rzeszów 35-005, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego XII, pod numerem KRS: 834612, NIP: 5170405916 oraz REGON: 385811668.
Usługa świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegające na udostępnieniu funkcjonalności Serwisu na drodze elektronicznej, zapewnieniu sprawnego działania Serwisu oraz przechowywaniu, przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu.

Użytkownik – 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług dostępnych w Serwisie Internetowym.

Rozporządzenie – ozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
1.2. Prawa autorskie i prawo własności dotyczące Serwisu, przynależą wyłącznie do Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie i używanie całości jak i poszczególnych części Serwisu bez pisemnej zgody Usługodawcy.
1.3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
1.4. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług. W odniesieniu do Użytkownika, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług poprzez Formularz Kontaktowy, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.
1.5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji Regulaminu, o czym każdorazowo poinformuje w Serwisie internetowym na stronie (…), zgodnie z punktu ,,9.ZMIANA REGULAMINU” niniejszego Regulaminu.
1.6. Jeśli nie określono inaczej, zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.
1.7. Polityka Prywatności, dostępna [tutaj] stanowi uzupełnienie Regulaminu.

2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
2.1 W celu korzystania z Usług Systemu należy posiadać zainstalowaną i aktualną przeglądarkę internetową oraz włączoną obsługę Cookies oraz JavaScript. Po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) […] (b) aktywne konto poczty elektronicznej (w przypadku korzystania z Formularza Kontaktowego).
2.2 Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.
2.3 Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
2.4 Serwis oraz jego elementy składowe, a także System i elementy składowe w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie pozwala na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, elementów Serwisu z pominięciem Usługodawcy.
2.5 Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Serwisu posiada Usługodawca oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów.

3. UŻYTKOWNIK
3.1 Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być (1) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoby prawne; albo (3) jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystające albo zamierzające korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.

4. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
4.1. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do treści (informacje, opinie) zamieszczanych w Serwisie oraz zamówienia dostępu do newslettera (Usługi).
4.2. Korzystanie z newslettera w ramach Serwisu odbywa się nieodpłatnie. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera, poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy, w tym w szczególności poprzez aktywowanie odpowiedniego linka, zamieszczonego w stopce każdej wiadomości, przesłanej w ramach newslettera.
4.3. Korzystanie z newslettera jest w pełni dobrowolne. Aktywacja usługi newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas wizyty w Serwisie.
4.1 Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma dostęp do Dormularza Kontaktowego. Aby korzystać z Formularza Kontaktowego i zadać pytanie na temat produktów przedstawionych w Serwisie, Użytkownik musi wprowadzić swoje dane zgodnie z wymaganiami formularza.
4.2 Serwis może wysyłać Użytkownikom, którzy skorzystali z Formularza Kontaktowego wiadomości email dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług.

5. OGÓLNE OBOWIĄZKI STRON
5.1 Serwis dostępny jest dla Użytkownikόw przez całą dobę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji Serwisu, lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.
5.2 Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do Serwisu.
5.3 Użytkownicy, zobowiązują się do korzystania z Usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów i przepisów prawa.
5.4 Warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie sprawnego łącza internetowego w celu dostępu do Usługi.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
6.1.1. wynikłe z winy Użytkownika, w ramach następujących okoliczności: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, (b) niewłaściwego sposobu korzystania z Serwisu, w tym Usługi, (c) związane z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych; (d) powstałe na skutek ograniczenia, przerwania lub zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego Regulaminu; (e) spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria Serwisu) lub też innymi okolicznościami niezależne od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika; (f) spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji realizowanych za pośrednictwem Serwisu, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia; (g) spowodowanych wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie.
6.2 Treści merytoryczne (w postaci między innymi artykułów) zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autorów. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.
6.3 Dane i informacje zawarte w Serwisie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Serwisie.
6.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Serwisie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
6.5 Usługodawca zastrzega, że w przypadku Serwisu dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
6.6 Serwis może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Wymagane jest każdorazowe zapoznawanie się Użytkownika z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

7. REKLAMACJE
7.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres pocztowy ul. (…) lub adres poczty elektronicznej (…)
7.2 Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje można składać zgodnie z zasadami ogólnymi wyrażonymi w przepisach prawa, jak również za pośrednictwem Serwisu.
7.3 Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją składającego.
7.4 Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt 11.1 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
7.5 Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Usługodawcy brakujące informacje.
7.6 Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres wskazany przez Użytkownika w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon/adres e-mail).
7.7 Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne drobne błędy działania Serwisu.
7.8 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

8. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA
8.1 W przypadku problemów z działaniem Serwisu lub innego rodzajów problemów związanych ze świadczeniem Usług, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości mailowej skierowanej na adres […].
8.2 Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego w Serwisie, Użytkownik powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby Usługodawca mógł niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

9. ZMIANA REGULAMINU
9.1 Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury Serwisu).
9.2 Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
9.3 Świadczenie Usług rozpoczęte przed zmianą Regulaminu podlega postanowieniom Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie rozpoczęcia świadczenia Usług. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
10.2 Użytkownik ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR- Alternative Dispute Resolution), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
10.3 Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.4 Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Określając właściwość sądu należy się kierować regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi akcie prawnym.
10.5 Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Data wejścia w życie Regulaminu: [_] 2020 r.