Polityka prywatności

behind the scenes at beyond

Polityka prywatności serwisu MEDIPRINTIC

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Serwisu/Systemu („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, dalej: „Ustawa”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – Mediprintic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piotra Bardowskiego 4, Rzeszów 35-005, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego XII, pod numerem KRS: 834612, NIP: 5170405916, REGON

1.2 Administrator danych oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe gromadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Usługodawca.

2.2 Użytkownik, będący administratorem wprowadzanych do Serwisu danych ze zbioru “DANE”, powierza Usługodawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia jako przedmiot przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodnym i wybranym przez Użytkownika do tego zbioru.

2.3 Zakres danych ze zbioru „DANE” obejmuje dane kontrahentów administratora, będące danymi zwykłymi, a w szczególności : Imię, Nazwisko, adres e-mail, dane IP urządzenia Użytkownika, numery telefonów (…)

2.4 Powierzenie przetwarzania danych osobowych na mocy akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności następuje wyłącznie w celu i w zakresie realizacji Usługi.

2.5 Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się po stronie Usługodawcy przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

2.6 Usługodawca przetwarza powierzone mu do dane w okresie świadczenia Usługi, tj. od momentu skorzystania z Formularza Kontaktowego w Serwisie do 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od przesłania zapytania poprzez Formularz Kontaktowy. Okres przetwarzania danych związany jest z istnieniem automatycznych zapisów Serwisu, dzięki którym Usługodawca umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usługi. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Usługodawcę taki obowiązek.

2.7 Usługodawca, po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo polskie lub unijne nakazują przechowywanie tych danych osobowych.

2.8 Usługodawca zapewnia, że osoby mające dostęp do danych osobowych zobowiązane są do zachowania poufności przy przetwarzaniu danych osobowych.

2.9 Usługodawca zobowiązuje się, w ramach swojej organizacji, przetwarzać powierzone dane ze szczególną starannością, zgodnie z Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2.10 Usługodawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi.

 

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1 Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres danych podanych przez Użytkowników w Serwisie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dotyczy imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu urządzenia IP, nr telefonu, (…) Charakter usług świadczonych przez Usługodawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.

2.2 Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (b) realizacji umów z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (c) działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy (w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zaś w innych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora polegający na informowaniu o świadczonych przez niego usługach).

2.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie obligatoryjnych danych osobowych, tj. danych określonych w ust. 2.1. niniejszego paragrafu, uniemożliwi wykonywanie Usług oraz realizację umów przez Usługodawcę.

2.4 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. (a), jest upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. (b) jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również upoważnienie do przetwarzania, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią oraz w przypadku lit. (c) –Użytkowników lub uzasadniony interes Administratora polegający na informowaniu o świadczonych przez niego usługach.

2.5 W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkowników z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

2.6 Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres __ licząc od dnia (..), a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną np. w związku z biegiem terminu przedawnienia roszczeń.

2.7 Usługodawca nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.

 

 

3. ODBIORCY DANYCH

3.1 Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkowników. Wówczas odbiorcami danych Użytkowników mogą być: dostawca hostingu dla Serwisu, firma obsługująca technicznie Serwis, biuro rachunkowe Usługodawcy, podmioty świadczące usługi jako …..

3.2 Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.3 Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy.

3.4 Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkowników, których dane dotyczą.

 

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH

4.1 Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat Użytkowników, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (g) wniesienia skargi na Usługodawcę do organu nadzorczego.

5. INNE DANE

5.1 Serwis może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkowników – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Serwisu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkowników, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkowników, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

6. BEZPIECZEŃSTWO

6.1 Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

6.2 Usługodawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Usługodawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

6.3 Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkowników szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkowników, w tym osobowych, przez osoby trzecie, pomimo działania Systemu. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownicy powinni stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkowników w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

7. COOKIES

7.1 W celu prawidłowego działania Serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu. Cookies zwykle zawierające adres Serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

7.2 Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki przez Użytkowników oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniach Użytkowników, aż do ich skasowania.

7.3 Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkowników. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

7.4 Cookies Usługodawcy są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. Z kolei Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Usługodawcę) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

7.5 Użytkownicy mogą wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

7.6 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

    • „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkowników ustawień i personalizację interfejsu Użytkowników, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    • „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

7.7 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkowników. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniach Użytkowników. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.8 Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkowników i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Użytkownicy mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownicy mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

7.9 Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem […] 2020 r.