Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego - Inteligentna specjalizacja - Jakość życia

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030
(RSI WP)
jest opracowywana w wyjątkowym czasie, w którym niezwykle utrudnione są
jakiekolwiek próby wyznaczania przyszłych stanów gospodarki.
Ogólnoświatowa pandemia w różnym stopniu wpływa na funkcjonowanie
gospodarki, w tym również branż wchodzących w skład inteligentnych specjalizacji
województwa podkarpackiego. Zmiany rynkowe bardzo mocno zmieniły
funkcjonowanie branży lotniczej oraz motoryzacyjnej, które obecnie mierzą się z
koniecznością redukcji zatrudnienia. Ucierpiała turystyka i usługi gastronomiczne
wchodzące do obszaru specjalizacji Jakość życia. Znaczne utrudnienia wystąpiły
również w placówkach świadczących usługi medyczne i prozdrowotne. Trudno jest
także dokładnie przewidzieć najbliższą przyszłość branży informatycznej. W czasie
pandemii znacząco wzrosło zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne:
o 50% w przypadku usług głosowych i o 40% transmisji danych, ale jednocześnie
zredukowana została liczba oraz ograniczony zakres projektów w różnych branżach.
Zakłada się, że zmiany te w dużej mierze pozostaną na trwałe, co pokazuje, jak
istotna dla rozwoju gospodarki jest łączność i cyfryzacja. Te pozytywne trendy są
blokowane między innymi przez uwarunkowania rynku pracy. Według danych Komisji
Europejskiej, w Polsce na rynku pracy brakuje obecnie blisko 50 tysięcy specjalistów
branży informacyjno-telekomunikacyjnej, a zmniejszenie niedoborów wymagałoby
zwiększenia liczby absolwentów o około 70%, co nie jest możliwe w krótkim czasie.
Branża wymaga również zintensyfikowania prac nad wdrażaniem rozwiązań z zakresu
sztucznej inteligencji, wsparcia rozwiązań dotyczących usług jak Internet rzeczy,
rozwoju technologii blockchain czy poprawy cyberbezpieczeństwa.
Podobne problemy z niedoborem kadr o odpowiednich kompetencjach czy koniecznością
rozwoju kluczowych technologii dotyczą innych branż i obszarów gospodarowania.
Województwo podkarpackie udowadniało wielokrotnie, że mimo niższego poziomu
rozwoju ekonomicznego, potrafi skutecznie prowadzić działania proinnowacyjne.
Opracowanie i konsekwentne wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Podkarpackiego na lata 2021-2030 może znacząco przyczynić się do osiągnięcia
jeszcze lepszych wyników. Praktyka gospodarowania dokładnie pokazała, że sukces
częściej osiągają nie te podmioty, które generują bardzo dobre pomysły na strategie
i modele działania, ale te, które potrafią skutecznie implementować mniej przełomowe
plany. Współczesne, elastyczne zarządzanie strategiczne wymaga stałego
monitorowania otoczenia i tendencji w nim zachodzących oraz dostosowania planów.
Elastyczne podejście, jakie jest stosowane w przypadku procesu przedsiębiorczego
odkrywania, wymaga utrzymania bliskiej współpracy międzysektorowej, a skuteczne
wdrażanie koncepcji inteligentnej specjalizacji będzie prawdopodobnie zmuszało
władze regionu do wsparcia procesu budowania partnerstw publiczno-prywatnych, by
zwiększyć zaangażowania środków pozabudżetowych.
W 2020 r. przyjęta została Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030
(SRW), będąca głównym dokumentem określającym kierunki regionalnej polityki.
Przyjęcie tego dokumentu oraz zbliżający się nowy okres programowania Unii
Europejskiej wymagał opracowania również nowych dokumentów programowych na
okres do 2030 r. Jednym z takich dokumentów jest Regionalna Strategia Innowacji
Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *